ابزار منو ثابت

. ایــن روزهــا دوســتــــ داشتـن به حــراج گذاشـته شده اســـت!! - ٠•●نا کجـا آبــــاد دل مــن●•٠
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Photobucket
سفارش تبلیغ


.

چهارشنبه 92/8/1 | 11:31 عصر | نظر

ایـــــــــن روزهـــــــــا دوســـــــــتــــــــ داشتــــــــن بــــــــه حـــــــراج گذاشــــــــــته شده اســـت

همـــــه بــــه همـــــ ، بـــــی بهــــــــانه میـــگویـــــــند دوستــــت دارم

برای همـــــــــین

اگـــــــر روزی

جـــــــایی

کســــــی

ازصمیم قلـب گفتـــــــ

دوستـــــــــت دارم

لــبــخند می زنیــــــم و می گوییــــــــم.

ممنــــون...